Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“ Správce údajů:

 

ViaFinance reality s.r.o., IČ 03828646, se sídlem třída Míru 60, 530 02 Pardubice (dále jen „Správce“)

 

• kontaktní e-mail: [email protected], kontaktní telefon: +420 725 435 252,
• webové stránky: www.vfr.cz

 

zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů ) (dále jen „nařízení “), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

 

Tyto zásady upravují pravidla zpracování osobních údajů (i) osob, které se správcem údajů uzavřou smlouvu v souvislosti s předmětem činnosti správce údajů (ii) osob, které vyplní své osobní údaje do formuláře dostupného na webových stránkách správce údajů za účelem vznesení dotazu či poptávky související s činností správce (všichni společně dále také jako „subjekt údajů“).

 

 

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

 

Správce údajů poskytuje služby realitního makléře spočívající zejména v zajištění kompletního servisu při prodeji a pronájmu nemovitostí. Ke spokojenosti Vás, zákazníků, s našimi službami ukládáme a nezbytném rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje, a to zejména osobní údaje, které nám poskytujete za účelem uzavření smlouvy (dále jen „smlouva“).

 

Se svými dotazy a připomínkami nás můžete kontaktovat na:
e-mailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 725 435 252

 

Jelikož naší hlavní činností není rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií Vašich osobních údajů (tzv. citlivé údaje) ani neprovádíme Vaše rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování, nejsme povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 

Zpracováváme:

 

 • Osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci předsmluvních jednání a při uzavření smlouvy písemně či telefonicky. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště (doručovací adresu), případně název a adresu firmy a IČ a DIČ u OSVČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo bankovního účtu, je-li platba za služby prováděna bezhotovostně.

 

 • Osobní údaje, které vyplníte do formuláře dostupného na webových stránkách správce údajů, a to za účelem vznesení dotazu či poptávky související s činností správce. Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem:

 

 • Řádného (bezvadného) poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy; A dále na základě Vašeho souhlasu za účelem:

 

 • (2) Zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb, obsahových newsletterů a při komunikaci se zákazníky (odhlásit se z přijímání obchodních sdělení je možné zakliknutím tlačítka „odhlásit“, které je k nalezení v závěru každého zaslaného e-mailového sdělení, nebo emailem zaslaným na adresu správce údajů uvedenou na internetových stránkách správce údajů).

 

A dále za účelem:

 

 • (3) Plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a Evropské Unie nebo
 • (4) Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávnšných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob; oprávněnými zájmy lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a
  právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce, aj.).

 

NA ZÁKLADĚ ČEHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 

 • Z důvodu řádného splnění smlouvy (Ad. 1);

 

 • Na základě informovaného souhlasu uděleného pro jeden či více konkrétních účelů (Ad. 2);

 

 • Z důvodu nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (Ad.3);

 

 • Z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely našich oprávněných zá jmů či oprávněných zájmů třetí strany (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce) (Ad. 4).

 

KDY MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

 

Bez Vašeho výslovného souhlasu či v případě jeho odvolání muůžeme dále zpracovávat osobní údaje pouze za účelem:

 

 • Poskytnutí plnění dle uzavřené smlouvy. Zpracovat osobní údaje za účelem splnění uzavřené smlouvy můžeme i bez Vašeho výslovného souhlasu;

 

 • Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;

 

 • Pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároů správce, přímý marketing, ochrana majetku správce).

 

Oprávněnost zpracování osobních údajů ve shora uvedených případech je založena přímo nařízením, Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není potřeba.

 

JAK ODVOLAT DŘÍVE POSKYTNUTÝ SOUHLAS?

 

Váš souhlas (resp. souhlasy) se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně zcela či částečně odvolat, a to prostřednictvím e–mailové zprávy zaslané na e–mailovou adresu [email protected]. V důsledku odvolání souhlasu nebudou Vaše údaje v rozsahu takto odvolaného souhlasu dále zpracovávány, nebude–li jejich zpracování současně založeno i na jiném důvodu, které by nás k dalšímu zpracování opravňovalo (jiným důvodem zpracování může být např . nezbytnost zpracování ke splnění smlouvy či z důvodu našeho oprávněného zájmu).

 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu nebudete nijak zkráceni na možnosti souhlas opětovně poskytnout. V případě odvolání souhlasu s námi můžete i nadále uzavírat smlouvy.

 

PO JAKOU DOBU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

 

Osobní údaje budeme zpracovávat:

 

 • Do doby splnění práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy, nebo

 

 • Do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 5 let od jeho udělení, budou–li osobní údaje zpracovávány výhradně na základě tohoto souhlasu, nebo

 

 • V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy a po dobu jimi stanovenou, nebo

 

 • Po dobu trvání našich oprávněných zájmů , jimiž lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce), nejdéle však po dobu 3 let od uzavření smlouvy se subjektem údajů.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě jiného právního důvodu budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu a po dobu trvání příslušného důvodu.

 

Jakmile pominou všechny důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, tyto zlikvidujeme výmazem a skartací.

 

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNÍME?

 

Vaše osobní údaje poskytneme vybraným jiným osobám pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, jinak pouze s Vaším předchozím souhlasem. Vaše osobní údaje takto poskytneme:

 

 • Tzv. zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž spolupracujeme a jejichž služeb využíváme (účetní služby, právní služby, osoby zajišťující provozování webu –WordPress,
  apod.). Zpracovatele si pečlivě vybíráme a spolupráci navazujeme jen s těmi, kteří poskytují dostatečné záruky bezpečného zpracování a jsou proto schopni zajistit ochranu Vašich práv. Zpracovatele zavazujeme mj. k dodržování pokynů pro řádné zpracování Vašich osobních údajů a dále k mlčenlivosti.
   
 • Osobám oprávněným podle jiných právních předpisů (zejména orgány  činné v trestním řízení, aj.)

 

S Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, zveřejněny v souvislosti s naší marketingovou činností či jiným způsobem zpracovávány. Ke každému dalšímu zpracování osobních údajů přistoupíme pouze na základě Vašeho
výslovného, ke konkrétnímu účelu poskytnutého souhlasu.

 

JSTE POVINNI POSKYTNOUT NÁM SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Ne. Nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje. Poskytování osobních údajů je z Vaší strany dobrovolné . Vezměte však na vědomí, že v případěneposkytnutí Vašich osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. V případě neposkytnutí či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, jejichž zpracování je na Vašem souhlasu založené, pak nebudou Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracovávány.

 

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

 

V souladu s nařízením máte právo na:

 

 • Přístup k osobním údajům;
 • Opravu osobních údajů;
 • Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
 • Omezení zpracování;
 • Přenositelnost údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování;
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů , je–li zpracování prováděno na jeho základě;
 • Podání stížnosti u dozorového úřadu.
 •  

Shora uvedená práva (podrobnosti viz níže) můžete uplatňovat a případné dotazy či připomínky adresovat na:

 

e–mailovou adresu [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 725 435 252;

 

a) Právo na přístup k osobním údajům

 

 • Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobnímúdajům a k informacím v následujícím rozsahu: účel zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou
  osobní údaje uloženy, nebo není–li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajůnebo omezení jejich zpracování a
  nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stžnost u dozorového úřadu; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4.

 

Vezměte na vědomí, že velká část shora uvedených informací je již součástí těchto zásad. Dříve, než položíte dotaz, resp. žádost o poskytnutí osobních údajů, pokuste se vyhledat vyžadované informace v tomto dokumentu.

 

b) Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování

 

 • V případech stanovených nařízením máte právo požádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Dále máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování. V neposlední řadě máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že:

 

 • Máte za to, že jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nepřesné;
 • Máte za to, že zpracování je protiprávní a současně nemáte zájem o výmaz osobních údajů;
 • Jste vznesli požadavek na poskytnutí osobních údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
 • Jste vznesli námitku proti zpracování podle nařízení.
 •  

c) Právo vznést námitku

 

 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároů správce, přímý marketing, ochrana majetku správce).

 

d) Právo na přenositelnost údajů

 

 • Máte právo (za podmínek stanovených v Nařízení) získat své osobní údaje a předat je jinému správci osobních údajů.

 

e) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracová ní osobních údajů je v rozporu s nařízením. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobní údaje se snažíme maximálně zabezpečit. Veškeré Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, kdy přístup k nim je umožněn pouze pod heslem. Osobní údaje obsažené v listinných dokumentech jsou umístěny v uzamykatelných skříňkách v uzamčených místnostech.

 Cookies